Volwassenen

Sommige volwassenen krijgen te maken met psychische en/of gedragsproblemen die ze soms niet goed zelf kunnen oplossen. Deskundige hulp van een psycholoog kan dan nodig zijn.

Uitwisseling informatie met verwijzer

Met uw verwijzer wordt informatie uitgewisseld in het belang van de behandeling. Dit gebeurt aan het begin van de behandeling, eventueel tussendoor na de tussenevaluatie en aan het eind van de behandeling. Alle informatie die aan de verwijzer gevraagd en gegeven wordt zal eerst aan U voorgelegd worden. Voor het vragen om informatie en het uitleveren van informatie zal U gevraagd worden toestemming te geven.

Klachten

Bij BLG Psychologen kunt u terecht wanneer u:

  • in uw functioneren gehinderd wordt door angst- of stemmingsklachten (o.a. angsten, paniekgevoelens, dwanggedachten en dwangklachten, somberheid en negatief zelfbeeld).

  • in uw omgang met anderen in problemen komt als gevolg van vaste reactiepatronen die niet altijd functioneel zijn (op privé gebied en/of op het gebied van werk of studie)

  • Verwerkingsproblemen heeft door ziekte, rouw, verlies van een naaste of een andere heftige gebeurtenis

Diagnostiek

Na een intakegesprek en/of anamnesegesprek worden er bij volwassenen standaard enkele vragenlijsten afgenomen. Eventueel kan er uitgebreider onderzoek plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek worden vertaald in een sterkte-zwakte analyse. De uitkomsten van het onderzoek worden door de onderzoeker in een adviesgesprek met u besproken. Met de resultaten van het onderzoek kan de behandeling worden vormgegeven.

Behandeling

Handen met puzzelstukjes

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat uw gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen. Gedachten beïnvloeden gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals "niemand is te vertrouwen” of ik ben slecht" kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. Deze gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, zoals verdriet, schuld- en schaamte, angsten en boosheid.

Cognitieve therapie gaat na welke gedachten u hebt over de wereld, uzelf en/of over anderen. In gesprek of door bepaalde opdrachten uit te voeren, wordt nagegaan of deze gedachten juist of onjuist zijn en waar dat dan uit blijkt. Door oog te hebben voor de impact van negatieve gedachten en deze om te buigen naar meer reële of helpende gedachten kan uw gevoelsleven en gedrag in gunstige zin veranderen, waardoor de klachten afnemen.

Schemagerichte cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die verder kijkt dan de actuele klachten en zich richt op de onderliggende denk- en gedragspatronen die als een rode draad door het leven lopen. Schematherapie wil helpen bij het herkennen, snappen en veranderen van de oorsprong van denk- en gedragspatronen. In deze behandelmethode wordt gewerkt met schema’s, de interne 'blauwdrukken' die bepalen hoe iemand kijkt naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. In de therapie wordt er aandacht besteed aan het onderzoeken en verwerken van de omstandigheden die tot het ontstaan van schema's hebben geleid. Doel van schematherapie is het leren voelen wat iemands behoefte is, en hoe iemand op een gezonde manier voor zijn/haar behoefte op kan komen, zodat hij/zij beter voor zichzelf kan zorgen.

Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte therapie is een zo beknopt mogelijke, toekomst- en doelgerichte vorm van therapie. Een van de uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie is dat de oplossing niet per se in verband hoeft te staan met het probleem. Oplossingsgerichte therapie brengt eerst in kaart wat er veranderd zal zijn wanneer het probleem opgelost is en werkt vanuit deze situatie weer terug om dat doel te bereiken.

Bij oplossingsgerichte therapie verdiept de therapeut zich dus in de aard van de oplossingen in plaats van in de aard van de problematiek. Er wordt daarbij van uitgegaan dat u onbewust het begin van de oplossingen al hebt, in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Het doorvragen van uitzonderingen kan aanknopingspunten geven over wat er vaker/meer moet gaan gebeuren.

Acceptance commitment therapie

Acceptance & commitment therapie (ACT) leert u om zich vooral te richten op zaken die op directe wijze beïnvloedt kunnen worden, zoals uw eigen gedrag. Dit betekent dat geleerd wordt onvermijdelijke zaken, nare gevoelens en vervelende gedachten te accepteren in plaatst van er tegen te vechten.

De kern van ACT is de filosofie, dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

ACT kan bijdragen aan een afname van verschillende psychische klachten, zoals depressie en lichamelijke klachten, die onder invloed van stress verergeren.

EMDR

EMDR is één van de meest succesvolle methoden bij de behandeling van getraumatiseerde cliënten. Er wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van afleidende prikkels, zoals het uitlokken van oogbewegingen. Dit terwijl iemand zich richt op een beeld uit de traumatische ervaring dat hem of haar het meest heeft geraakt in negatieve zin.

Hoewel het precieze werkingsmechanisme nog niet bekend is, heeft wetenschappelijk onderzoek het effect van EMDR aangetoond. Men denkt dat door een EMDR behandeling traumatische ervaringen beter in het geheugen worden opgeslagen, waardoor de klachten verminderen en verdwijnen.

Bij eenmalige traumatische ervaringen is het effect van EMDR snel zichtbaar, bij meerdere traumatische ervaringen is EMDR vaak onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

Integratieve therapie

Integratieve therapie heeft zich ontwikkeld door de sterke kanten van de verschillende therapeutische benaderingen (bijvoorbeeld cognitieve therapie, acceptatie en commitment therapie, ontspanningstherapie) te bundelen. In deze therapie staat de cliënt centraal en bent u dus het uitgangspunt voor uw eigen therapie. Deze therapie gaat er namelijk van uit dat men zelf de oplossing in zich draagt en samen met de therapeut hiernaar op zoek gaat. Een van de doelen is om eigen kwaliteiten te leren kennen en benutten. Zo wordt het zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen kunnen vergroot, waardoor u beter in uw vel komt te zitten.

e-Health

BLG Psychologen biedt in behandeltrajecten ter aanvulling en ondersteuning e-Healthmodules van Therapieland aan. Deze blended care e-health combineert reguliere face-to-face gesprekken met online behandelmodules. De modules kunt u gebruiken om uzelf voor te bereiden op gesprekken en uw eigen behandeltraject vorm te geven. De modules bieden informatie en oefeningen of opdrachten aan, waarmee u in uw eigen tijd en in eigen omgeving aan de slag kan. U kunt de beschikbare informatie en het oefenmateriaal op ieder gewenst moment nog eens bekijken.

De modules worden door Therapieland ontwikkeld, waarbij uitgegaan wordt van de behoeften van de cliënt. Er wordt gewerkt met relatief korte programma’s, waarbij informatie op verschillende wijzen wordt aangeboden. Daarnaast is het mogelijk via de modules informatie te delen met uw behandelaar of met mensen uit uw eigen omgeving.

Er wordt samen met u in overleg bepaald of blended care e-Health van toegevoegde waarde is voor uw behandeltraject.

Uitwisseling informatie met verwijzer

Kosten en vergoedingen

Veel psychologische zorg, waaronder Behandelingen in de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, wordt gedekt in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Een zeer beperkt aantal polissen biedt in de aanvullende verzekering dekking op GGZ behandelingen die niet in het basispakket vallen. Deze informatie kunt u op de websites van de verzekeraars vinden.

Het is in elk geval altijd raadzaam dat u zelf goed informeert of de behandeling inderdaad vergoed wordt, voordat u met de behandeling begint.

Onverzekerde zorg

De volgende behandelingen in de Basis GGZ vallen niet onder de vergoeding van de basisverzekering: - psychologische onderzoeken; - intelligentieonderzoeken; - diverse trainingen; - enkel diagnostiek die niet leidt tot een GGZ behandeling op basis van vastgestelde DSM IV diagnose; - hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek; - de behandeling van aanpassingsstoornissen; - psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen

Natura-, restitutie en budgetpolissen

Als verzekerde kunt u in 2018 kiezen uit drie type polissen. De naturapolis komt het meest voor en vergoedt de zorg direct aan de zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft. Heeft uw zorgaanbieder geen contract, dan vergoedt de zorgverzekeraar in 2018 slechts een deel van de behandelkosten, 60-80% van het marktconforme tarief.
Bij een budgetpolis contracteert de verzekeraar een selectief aantal behandelaren, waarvan zij vinden dat die deze zorg het best en voordeligst aan kan bieden. De keuzevrijheid voor cliënten is daarmee beperkt.

Wie maximale keuzevrijheid wil, kiest voor de restitutiepolis. Bij deze duurdere verzekering vergoedt de verzekeraar de behandeling bij alle aanbieders, ongeacht of deze aanbieders een contract hebben met de betreffende verzekeraar. Bij een restitutiepolis stuurt de behandelaar meestal de factuur naar de cliënt, die deze declareert bij de zorgverzekeraar.

Overeenkomst met zorgverzekeraars

Als zorgverlener/behandelaar heeft BLG Psychologen met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ. Hierdoor zullen de kosten voor behandeling in de meeste gevallen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Enkel met CZ-groep (CZ, OHRA & Delta Lloyd) hebben wij geen contracten afgesloten voor 2018. Dit betekent echter niet dat wij niets kunnen betekenen voor verzekerden bij CZ-groep. Wel kunnen zij uitsluitend bij onze praktijk terecht met een natura- of restitutiepolis. Wanneer u een restitutiepolis hebt, wordt uw behandeling volledig vergoed.

Vrijwel met iedere zorgverzekeraar is contractueel vastgelegd dat er een maximum zit aan het aantal cliënten dat wij mogen behandelen. Daarom kan het incidenteel voorkomen dat u te maken krijgt met een wachttijd die langer is dan de termijn die op onze website staat aangegeven. Wanneer u een dergelijk probleem ondervindt, adviseren wij u om contact op te nemen met de wachtlijstbemiddelaar van uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u de benodigde contactgegevens.

Verzekeraar Telefoon
Achmea 071-3640280
Menzis 088-2224242
VGZ 088-1311611

Eigen risico

Het wettelijk verplichte eigen risico dat u jaarlijks (per kalenderjaar) moet betalen voor de zorg die in het basispakket zit, is voor 2018 vastgesteld op €385,-. U kunt bij het afsluiten van uw verzekering vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Heeft u het betreffende jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat.

Aan bovengenoemde informatie kan geen rechten worden ontleend, wij verwijzen u voor specifieke informatie over uw situatie en de voor u geldende vergoeding naar uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Wij streven ernaar om na de aanmelding binnen 12 weken te starten met de behandeling, de wachttijd is wel afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Indien deze 12 weken niet haalbaar is, wordt er in overleg met de cliënt verwezen naar een andere instelling. De wachttijden worden door ons maandelijks in beeld gebracht, en geactualiseerd op onze website. Wanneer u specifieke wensen hebt met betrekking tot dag, tijdstip of behandelaar is deze wachttijd mogelijk langer. Wanneer de wachttijd de wettelijke Treeknorm overschrijdt, zullen wij in overleg met cliënt nagaan of er bij een andere praktijk eerder ruimte is voor behandeling.
Voor cliënten van Menzis is tot nader order een cliëntenstop ingesteld.

Wanneer u zich wilt aanmelden kunt u telefonisch contact met ons opnemen of klikt u hier voor ons aanmeldformulier. Wanneer wij uw aanmelding ontvangen hebben, nemen wij binnen een week contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Na dit intakegesprek kunnen wij doorgaans binnen twee weken starten met diagnostiek of behandeling.