Kwaliteitsstatuut GGZ instelling 2019

Geschreven op dinsdag 5 maart 2019 - 11:27

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling 2019
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: BLG Psychologen B.V.
Hoofd postadres straat en huisnummer: Pijlstraat 30
Hoofd postadres postcode en plaats: 4205DA GORINCHEM
Website: www.blgpsychologen.nl KvK nummer: 55943640
AGB-code 1: 22220877
AGB-code 2: 94002286
2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Mevr. G.M. de Groot | Mevr. M.Avci
E-mailadres: info@blgpsychologen.nl
Telefoonnummer: 0183628671
3. Onze locaties vindt u hier
Link: https://blgpsychologen.nl/contact
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
BLG Psychologen is een kleinschalige GGZ-instelling in Gorinchem voor ambulante Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. BLG Psychologen is aangesloten bij de coöperatie
Psyzorg Gorinchem e.o. en werkt nauw samen met Huisarts&Zorg. Daarnaast is de Klinisch Psycholoog van BLG Psychologen aangesloten bij een regionale intervisie-groep voor Psychotherapeuten / Klinisch Psychologen.
5. BLG Psychologen B.V. heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz
6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij BLG Psychologen B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: Klinisch psycholoog / Psychotherapeut
GZ-psycholoog
7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij BLG Psychologen B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: Klinisch psycholoog / Psychotherapeut
GZ-psycholoog (mits structureel, d.w.z. tenminste wekelijks MDO met Klinisch Psycholoog)
8. Structurele samenwerkingspartners
BLG Psychologen B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):
Psyzorg Gorinchem e.o. - coöperatie van lokale GGZ-aanbieders - http://www.psyzorggorinchem.nl/
Huisarts & Zorg - samenwerkingsverband van 75 huisartsen in de regio rond Gorinchem, waarmee structureel overleg is binnen de coöperatie Psyzorg Gorinchem e.o. - http://huisartsenzorg.nu/
Vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater en vrijgevestigd psychiater.
Regionale intervisiegroep Klinisch Psychologen / Psychotherapeuten
II. Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen BLG Psychologen B.V. ziet er als volgt op toe dat:
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Bevoegdheid wordt geborgd door bij aanname strikt te controleren op kwalificaties en BIGregistratie. Daarnaast wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
BLG Psychologen monitort voortdurend de bekwaamheid van haar zorgverleners door structureel
Multidisciplinair Overleg, na- en bijscholing en het voldoen aan de herregistratie-criteria voor de wet BIG, het keurmerk KiBG (per 01-01-2017), Visitatie LVVP en de (her)registratie-criteria van de relevante beroepsverenigingen.
9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
BLG Psychologen draagt er zorg voor dat de betrokken zorgverleners toegang hebben tot de actuele protocollaire behandelingen zoals gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijnen GGZ. BLG Psychologen werkt met zorgpaden, welke jaarlijks geëvalueerd en waar nodig verbeterd worden. Het handelen van de zorgverleners wordt geborgd door het bespreken van casuïstiek in het structureel Multidisciplinair Overleg.
9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
BLG Psychologen ziet erop toe dat medewerkers geschoold en nageschoold worden. Daarnaast is er binnen de instelling toegang tot recente vakliteratuur. Daarnaast worden aan de medewerkers door middel van het structureel Multidisciplinair Overleg en Beleidsvergaderingen mogelijkheden aangereikt om hun deskundigheid op peil te houden.
10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:
Upload van uw professioneel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen BLG Psychologen B.V. is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Er is dagelijks multidisciplinair overleg (MDO), waarbij minimaal een Klinisch Psycholoog en een GZpsycholoog aanwezig zijn. Regie-behandelaren brengen in het MDO casuïstiek in. Dit gebeurt ten alle tijde na intake, bij afsluiten / verlengen van behandeling of bij wijzigingen gedurende het behandeltraject. Er worden notulen van het MDO gemaakt.
Voor vragen betreffende medicatie wordt overlegd met de samenwerkende vrijgevestigde psychiaters (zowel Volwassenen als K&J).
10c. BLG Psychologen B.V. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
De criteria voor op- en afschalen van de zorgverlening liggen opgesloten in de criteria ernst, complexiteit, risico en verloop, zoals deze ook gelden bij de normale verwijzing en het opstellen van het initiële behandelplan.
Blijkt tijdens de intake dat behandeling in het betreffende echelon niet is aangewezen, dan draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de patiënt/cliënt wordt doorverwezen naar de passende zorg binnen de instelling of wordt terugverwezen naar de huisarts met een advies voor doorverwijzing naar passende zorg.
Bij het tussentijds evalueren van het behandelplan en -verloop wordt met cliënt én binnen het MDO gesproken over de noodzaak / wenselijkheid / mogelijkheden voor op- of afschalen.
10d. Binnen BLG Psychologen B.V. geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
De regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. Het overleg is gericht op overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn. Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost voorziet de zorgaanbieder in een escalatieprocedure waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken professionals gebruik kunnen maken.
Binnen de escalatieprocedure kunnen de betrokken professionals hun standpunten schriftelijk kenbaar maken. De standpunten worden vervolgens ter consultatie voorgelegd aan een externe deskundige. Het oordeel van de externe deskundige (Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut / Psychiater) zal binnen de escalatieprocedure als leidend worden beschouwd.
11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar: Ja
11d. BLG Psychologen B.V. levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja
12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company / vertrouwenspersoon van AKJ
Contactgegevens: LVVP@klachtencompany.nl / (088) 2341606 / Postbus 3106, 2601 DC Delft. / (088) 5551000 of info@akj.nl
De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-overde-behandelaar/.
12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag
De geschillenregeling is hier te vinden: Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/
III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt
13. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
14. Aanmelding en intake
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Telefonische aanmelding bij een van de psychologen/orthopedagogen (al dan niet in opleiding). Bij aanmelding per mail wordt cliënt teruggebeld door een van de psychologen / orthopedagogen. De aanmelding wordt besproken in het MDO. Binnen één werkweek na aanmelding wordt cliënt geïnformeerd over de intake-datum. De intake wordt afgenomen door een GZ-psycholoog / Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut. Deze zorgverlener is in principe de regiebehandelaar en daarmee verantwoordelijk voor de cliënt en fungeert als aanspreekpunt in de periode tussen de intake en aanvang van de behandeling. Tussentijdse communicatie met cliënten verloopt telefonisch of per mail.
Als tijdens het intakegesprek blijkt dat behandeling in het betreffende echelon niet is aangewezen, dan wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een passend echelon binnen de instelling of terugverwezen naar de verwijzer.
14b. Binnen BLG Psychologen B.V. wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja
15. Diagnose
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen BLG Psychologen B.V. is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):
De intake wordt afgenomen door een GZ-psycholoog / Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut. Deze zorgverlener is in principe de regiebehandelaar en daarmee verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor het (doen) stellen van de diagnose en stelt samen met de cliënt een (voorlopig) behandelvoorstel op. Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het Multidisciplinair Overleg (MDO).
Als tijdens het intakegesprek of het MDO blijkt dat behandeling in het betreffende echelon niet is aangewezen, dan wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een passend echelon binnen de instelling of terugverwezen naar de verwijzer.
16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
De zorgbehoefte van de cliënt is bepalend bij het opstellen van het behandelplan.
De regiebehandelaar stelt samen met de cliënt een (voorlopig) behandelvoorstel op. De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het MDO team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief, bij opstellen en/of wijziging behandelplan, ontslag en/of (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd.
16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars): De behandelaar handelt in overeenstemming met de voor hem geldende professionele
(wetenschappelijke) standaard. Hij voert zijn aandeel in de behandeling uit zoals vooraf vastgelegd in het individuele behandelplan, het zorgprogramma en/of zoals deze voortvloeien uit de wet- en regelgeving.
Hij ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is opgeleid. Hij is gehouden zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil te houden dan wel uit te breiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem als hulpverlener mogen worden gesteld.
Intervisie en supervisie zijn hierbij essentiële instrumenten.
De regiebehandelaar coördineert, naast zijn eigen inbreng in de behandeling, de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling.
16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen BLG Psychologen B.V. als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de cliënt en eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling in een voortgangsgesprek. In het behandelplan is opgenomen na welke periode dit voortgangsgesprek plaatsvindt. Er wordt bij het evalueren gebruik gemaakt van ROM-metingen met behulp van daarvoor geschikte vragenlijsten. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik van toepassing. De keuze om op- of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke behandelevaluatie. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Indien de behandeling wordt bijgesteld, leidt dit tot een hernieuwd behandelplan dat met de cliënt wordt afgestemd. Bij het afsluiten van het behandeltraject wordt een CQI afgenomen ter evaluatie van de dienstverlening en behandeling.
De voortgang van de behandeling wordt gedurende het traject gemonitord door het bespreken van de voortgang in het Multidisciplinair Overleg.
16.d Binnen BLG Psychologen B.V. evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de cliënt en eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. In het behandelplan is opgenomen welke periode hiervoor wordt gehanteerd. Er wordt bij het evalueren gebruik gemaakt van ROM-metingen met behulp van daarvoor geschikte vragenlijsten. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik van toepassing. De keuze om op- of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke behandelevaluatie. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Indien de behandeling wordt bijgesteld leidt dit tot een hernieuwd behandelplan dat met de patiënt/cliënt wordt afgestemd. Bij het afsluiten van het behandeltraject wordt een CQI afgenomen ter evaluatie van de dienstverlening en behandeling.
16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen BLG Psychologen B.V. op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Bij tussentijdse evaluatie en bij het afsluiten van het behandeltraject wordt de tevredenheid van cliënten gemeten door het afnemen van een CQI.
17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
De regiebehandelaar bespreekt met de cliënt en eventueel zijn naasten de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.
Indien vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer. De vervolgbehandelaar wordt, indien relevant, in kennis gesteld van het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.
17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:
In geval van crisis kunnen cliënten contact opnemen met hun huisarts of de huisartsenpost. Bij terugval kan contact opgenomen worden met de huisarts of de toenmalige regiebehandelaar van BLG Psychologen. In onderling overleg met cliënt en huisarts wordt gekeken wat passende zorg is bij de betreffende terugval en wordt een concreet advies gegeven. IV. Ondertekening
Naam bestuurder van BLG Psychologen B.V.:
Mevr. G.M. de Groot
Plaats: Gorinchem
Datum: 01-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja
Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.