Kinderen en jongeren

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind en elke jongere zit wel eens met zichzelf in de knoop. Dit gaat meestal vanzelf weer over, maar soms is dit niet het geval en blijft het aanhouden en is de hulp van een psycholoog nodig.

Klachten

Bij BLG Psychologen kunt u terecht met vragen over opvoedingsproblemen met uw kind of puber, thuis of op school; vragen over ADHD en Autisme spectrum problematiek.

Jongetje dat smileys omhoog houdt

Ook jij kunt bij ons terecht als je door gevoelens van angst of somberheid gehinderd wordt in je dagelijks functioneren, of wanneer je moeite hebt met het verwerken van een heftige gebeurtenis in je leven.

Diagnostiek

In het kader van de ontwikkeling vinden we het van belang de problematiek en ontwikkeling van het kind /de jongere zo goed mogelijk in kaart te brengen. Psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren bestaat meestal uit 2 of 3 deelonderzoeken van 1 tot maximaal 2,5 uur.

Kleurend jongetje

De uitkomsten van het onderzoek worden door de onderzoeker in een adviesgesprek met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Afhankelijk van de leeftijd kan het kind of de jongere bij dit gesprek aanwezig zijn of apart uitgenodigd worden voor een gesprek.

Onderzoek naar kinderen en jongeren kan onder andere bestaan uit:

  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar zelfbeeld
  • Onderzoek naar symptomen van ADHD, autisme, etc.
  • Schoolobservatie

Behandeling

Voor kinderen en jongeren kan er in veel gevallen gebruik gemaakt worden van de behandelprincipes die ook gelden voor volwassenen. Uiteraard vinden we het bij BLG Psychologen van het grootste belang dat de behandeling wordt afgestemd op de persoonlijke situatie (leeftijd, niveau en mogelijkheden) van het kind of de jongere. Daarnaast is er ook alle ruimte om u als ouder bij de behandeling te betrekken.

Twee handen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen. Gedachten beïnvloeden gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals "niemand is te vertrouwen” of ik ben slecht" kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. Deze gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, zoals verdriet, schuld- en schaamte, angsten en boosheid.

Cognitieve therapie gaat na welke gedachten een kind of jongere heeft over de wereld, zichzelf en/of over anderen. In gesprek of door bepaalde opdrachten uit te voeren, wordt nagegaan of deze gedachten juist of onjuist zijn en waar dat dan uit blijkt. Door oog te hebben voor de impact van negatieve gedachten en deze om te buigen naar meer reële of helpende gedachten kan het gevoelsleven en gedrag in gunstige zin veranderen, waardoor de klachten afnemen.

Naast dat de cognitieve gedragstherapie regelmatig ingezet wordt voor de behandeling van volwassenen, is deze therapie ook goed geschikt voor oudere kinderen en jongeren.

Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte therapie is een zo beknopt mogelijke, toekomst- en doelgerichte vorm van therapie. Een van de uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie is dat de oplossing niet per se in verband hoeft te staan met het probleem. Oplossingsgerichte therapie brengt eerst in kaart wat er veranderd zal zijn wanneer het probleem opgelost is en werkt vanuit deze situatie weer terug om dat doel te bereiken.

Bij oplossingsgerichte therapie verdiept de therapeut zich dus in de aard van de oplossingen in plaats van in de aard van de problematiek. Er wordt daarbij van uitgegaan dat je onbewust het begin van de oplossingen al hebt, in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Het doorvragen van uitzonderingen kan aanknopingspunten geven over wat er vaker/meer moet gaan gebeuren.

EMDR

EMDR is één van de meest succesvolle methoden bij de behandeling van trauma'ss, zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of het meemaken van een ongeluk. Er wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van afleidende prikkels, zoals het uitlokken van oogbewegingen. Dit terwijl iemand zich richt op een beeld uit de traumatische ervaring dat hem of haar het meest heeft geraakt in negatieve zin.

Hoewel het precieze werkingsmechanisme nog niet bekend is, heeft wetenschappelijk onderzoek het effect van EMDR aangetoond. Men denkt dat door een EMDR behandeling traumatische ervaringen beter in het geheugen worden opgeslagen, waardoor de klachten verminderen en verdwijnen.

Bij eenmalige traumatische ervaringen is het effect van EMDR snel zichtbaar, bij meerdere traumatische ervaringen is EMDR vaak onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

e-Health

BLG Psychologen biedt naast gesprekken ook online hulp aan. We werken hiervoor met e-Healthmodules van Therapieland. In deze blended care e-health worden gesprekken gecombineerd met online hulp, zoals video’s met uitleg en creatieve opdrachten.

De online modules kunnen gebruikt worden als voorbereiding op gesprekken en om zelf actief aan de slag te gaan. De beschikbare informatie en het oefenmateriaal kan je terugzoeken wanneer je maar wilt. In de online module zit ook informatie voor ouders, zodat ze op een makkelijke manier betrokken kunnen worden bij de behandeling.

Natuurlijk wordt er eerst met jou of jullie overlegd of online hulp zou kunnen helpen bij de behandeling.

Kosten en vergoedingen

Sinds 2015 worden behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeenten. BLG Psychologen heeft hiervoor contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden en Hoeksche Waarden) en regio Lingewaal (Asperen, Heukelum, Herwijnen, Spijk en Vuren). Behandelingen voor kinderen en jongeren staan dus volledig los van de zorgverzekeraars.

Aanmelden

Wij streven ernaar om na de aanmelding binnen 10 weken te starten met de behandeling, de wachttijd is wel afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Indien deze 10 weken niet haalbaar is, wordt er in overleg met de cliënt verwezen naar een andere instelling. De wachttijden worden door ons maandelijks in beeld gebracht, en geactualiseerd op onze website. Wanneer er specifieke wensen zijn met betrekking tot dag, tijdstip of behandelaar is de wachttijd mogelijk langer dan gebruikelijk. Neem voor een aanmelding telefonisch contact met ons op, of klik hier voor ons aanmeldformulier. Wanneer wij uw of jouw aanmelding ontvangen hebben, nemen wij binnen een week contact op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Na dit intakegesprek kunnen wij doorgaans binnen twee weken starten met diagnostiek of behandeling.